logo
Centrum Ogrodnicze

Centrum Ogrodnicze

Witamy w Centrum Ogrodniczym DAKOL PIOTR. Oferujemy bardzo szeroką gamę produktów ogrodniczych w najniższych cenach, m.in. środki ochrony roślin, nasiona rolnicze, sprzęt nawadniający oraz wiele innych.

Nasz sklep

Nasz sklep

Nasz sklep ogrodniczy mieści się w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 166. Nasi sprzedawcy służą Państwu swoją wiedzą i pomocą w wyborze odpowiednich produktów ogrodniczych.

Polityka prywatności i RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”). Nasza firma przykłada wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów, dlatego chcemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DAKOL Piotr z siedzibą w Łukowie, ul. Podgaj 16B, NIP: 8251966388, REGON: 061402159 zwana dalej DAKOL Piotr.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
1. wykonania zawartych z DAKOL Piotr umów,
2. realizacji zamówień,
3. obsługi reklamacji,
4. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie,
5. kontaktowania się z Państwem w związku z wykonaniem zawartych umów, realizacji zamówień, obsługi reklamacji,
6. wypełnienia obowiązków prawnych,
7. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAKOL Piotr, w tym:
- prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
- przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?

DAKOL Piotr jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartych z DAKOL Piotr umów, których Państwo jesteście stroną. DAKOL Piotr jest również uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych do wykonania jego prawnie usprawiedliwionych interesów, w zakresie opisanym powyżej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są również przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umów zawartych z DAKOL Piotr, obsługę zamówień i reklamacji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez DAKOL Piotr przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. W tym celu DAKOL Piotr dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych danych osobowych. DAKOL Piotr przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania zawartych przez Państwa umów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe, które DAKOL Piotr przetwarza na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych jest obowiązany przechowywać co najmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które DAKOL Piotr przetwarza w celu prowadzenia działań marketingowych własnych usług, jest uprawniony przetwarzać do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów zawartych z DAKOL Piotr, w tym świadczenia usług na ich podstawie. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DAKOL Piotr (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z DAKOL Piotr, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony DAKOL Piotr. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z DAKOL Piotr) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DAKOL Piotr. W takim przypadku DAKOL Piotr przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla DAKOL Piotr ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług DAKOL Piotr. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celu.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez DAKOL Piotr poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

DAKOL Piotr nie stosuje w stosunku do Państwa profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z DAKOL Piotr?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do DAKOL Piotr w formie:
a) elektronicznej na adres poczty e-mail: dakolpiotr4@gmail.com,
b) pisemnej na adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 166

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie DAKOL Piotr. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez DAKOL Piotr dla celów wykonania umowy, obsługi klienta i dla celów marketingowych. DAKOL Piotr może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pełne informacje na temat polityki prywatności są dostępne pod adresem firmy: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 166. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. DAKOL Piotr działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony prywatności.


Pliki cookies

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Dakol Dakol Dakol Dakol Dakol
Dakol Dakol Dakol Dakol Dakol Dakol Dakol